IELTS Achievers


Menka Mathani

Menka Mathani

IELTS BAND 8.0

Yashraj

Yashraj

IELTS BAND 8.0

Jasmine Bhagat

Jasmine Bhagat

IELTS BAND 7.0

Shaswat Patkar

Shaswat Patkar

IELTS BAND 7.0

Jubin Varghese

Jubin Varghese

IELTS BAND 7.0

Divya Anne

Divya Anne

IELTS Band 7.0

Simran Ruprah

Simran Ruprah

IELTS Band 7.0

Prabhnoor Kaur

Prabhnoor Kaur

IELTS Band 7.0

Christina Varghese

Christina Varghese

IELTS BAND 6.5

Brinder Singh Mangat

Brinder Singh Mangat

IELTS BAND 6.5